top of page
persika strip2.jpg
  • LinkedIn
logowotext_edited.png

Diplomerad Professionell Coach på Gothia Akademi

  • Det första introsamtalet är kostnadsfritt

  • Upptäck om jag är rätt coach för dig

  • Du bestämmer själv vad du vill få ut av coachingen

  • Samtalen bygger på en samarbetande och jämlik coachrelation​

  • Samtalen är konfidentiella

informationsblad remsa 10 Jan.jpg

Uppmuntran till att ta ett aktivt ansvar för ditt liv.

Möjlighet till växande genom medvetenhet och ansvarskänsla.

Hitta ditt eget svar på vad det är du egentligen vill, vad som ska till för att förverkliga det och bygga planer och strategier för att ta dig dit.

Fokusera på att hitta lösningar på dina utmaningar.

Självinsikt och nya perspektiv. 

Bryta eventuella invanda mönster om de hindrar dig från att nå dina mål. 

DET HÄR KAN DU FÅ UT AV COACHING

Hantera personliga relationer bättre.

Se saker med förnyad klarhet.

Hitta den inre drivkraften till att skapa förändring.

Ägna tid och uppmärksamhet åt dina karaktärsstyrkor, jobba med dig själv och upptäck  hur du fungerar.

gothia kort2_edited.jpg
löv_edited.png
löv_edited.png
löv_edited.png
löv_edited.png
löv_edited.png
Varför anlita en coach

VARFÖR ANLITA EN COACH

            Verktyg för livet

Hitta svar på vad som är viktigt

Coaching hjälper dig att hitta dina egna svar på vad som är viktigt för dig och vad som ska till för att du ska komma dit du vill! Du kan välja att jobba med professionella och/eller privata ämnen, och det kan handla om att lösa problem men också om att göra det som redan är bra ännu bättre.

Få tillgång till dina styrkor

Du kanske har tänkt någon gång att du önskar att du hade någon du kunde prata med - inte en psykolog eller terapeut - men någon som lyssnar på dig och hjälper dig, genom kraftfulla frågor, att finna din inre drivkraft och maximera den positiva potentialen som finns inom dig!

Definiera välformulerade mål

Det är lätt att gå i samma spår och tappa glädje och motivation. Du känner att du vill något annat och komma vidare i livet men vet inte hur du ska göra, eller var du ska börja. Då kan en coach vara det som behövs för att sätta upp mål, för både stora livsfrågor och vardagliga utmaningar.

Utveckla din potential

En coach hjälper dig att hitta den potential du har och utmanar dig att ta olika steg i din personliga utveckling eller karriär. Du blir mer medveten om dina känslor, tankar värderingar och förmågor, som leder till ökad kreativitet, bättre kommunikation och en mer attraktiv och hållbar tillvaro. Nya beteenden som kommer att ge ett mer självständigt och lyckligare liv.

Synliggör dina tankemönster

Ofta hamnar vi i samma situationer om och om igen, utan att vara medvetna om hur våra outforskade tankemönster och föreställningar som går på autopilot, leder till JUST den utkomst vi INTE vill ha. Du kanske har fastnat i gamla tankemönster som en gång var dig till hjälp men som inte längre tar dig dit du vill. Din coach hjälper dig att synliggöra dessa mönster och låter dig varsamt utforska om det är tid att omvärdera eller förändra dem som hindrar dig att ta dig dit du vill.

Gå från ord till handling

Det kan vara komplexa ämnen där vi behöver få tillgång till de rätta frågeställningarna för att medvetandegöra, få insikter om oss själva, vilka önskemål och motivation som driver oss, vilka val, mål och handlingar vi behöver ta oss an för att ta oss dit vi vill. Övning, reflektion och lärande, fokus och stöd behövs när vi utforskar och påbörjar det personliga förändringsarbetet.

BOKA COACHSAMTAL

logowotext_edited.png

Anmäl ditt intresse genom att beskriva kort vilket område du önskar coachning inom och varför det är viktigt för dig.

 

Har du frågor kring tjänsten kan du använda formuläret nedan eller skicka ett mail med din fråga direkt till coach@anderssonadler.com

 

Introsamtalet är kostnadsfritt och du kan när som helst avbryta coachingen.

kaffekoppfinalediterad.jpg

Ditt meddelande har skickats!

Som medlem i ICF är jag som coach förbunden att följa ICF´s etiska regler. Se villkoren i ICF Code of Ethics.

Abstract Horizon
logowotext_edited.png

LIVETS RESA

Roddbåt final.jpg

Lärandeperspektiv och välformulerade mål

Ekan ute på öppet hav är för mig en metafor för livets och utvecklingens process. Som människa kan du ligga för ankar; havet rör sig men du som individ förblir kvar på samma ställe. För att lätta ankaret och ge dig ut på din resa, krävs utforskning, igångsättning och uthållighet och viktigast av allt - ett lärandeperspektiv. Med detta och ett välformulerat mål i sikte kan du sannerligen ta dig vart du vill. 

Ekan
Boka coachsamtal
ICF
Syftet medcoachig

OM COACHING

Om någon lyssnar på mig

kan jag få en klarare tanke om ett ämne,

och eftersom denna tanke är min

ska jag ta vara på den,

utveckla den och se till att den används.

DOWNEY 1999 

Företag & Org

SYFTET MED COACHING: PERSONLIG OCH YRKESMÄSSIG UTVECKLING 

 

Ett av målen med coachingsamtalen är att fokuspersonen ska bli mer medveten om sina tankar, känslor, egenskaper, värderingar och önskemål samt om sitt eget mål, beteende och lärande. Det sker både genom att reflektera högt med sin coach och genom inpass från omgivningen.

 

Antonio Damasio är professor i neurologi och har under en rad år forskat om medvetande och känslor. Medvetande innebär att en individ är klar över sig själv och sina omgivningar. Han använder filmen som metafor: medvetandet är som ett flöde av bilder, och filmen använder lika många sinnesintryck som vårt nervsystem: syn, hörsel, smak, lukt, beröring, inre sinnen osv. Flödet av bilder går i ett våldsamt tempo, ofta omedvetet men genom att prata och sätta ord på dem kan vi få ett bättre grepp om dem.

 

I coaching gör vi just detta. Vi leder individen till att få ett mer medvetet förhållande till sina "bilder", känslor, och tankar runt dessa. Genom att coachen är genuint undrande och nyfiken, ställer kraftfulla frågor och lyssnar aktivt, blir det lättare för individen att följa tråden i sina resonemang och få bättre grepp om sina känslor. Bilderna blir med andra ord tydligare.  

 

Vi kan välja att kontrollera det vi är medvetna om, men det som ligger i vårt omedvetna kontrollerar oss.2 Om vi kan föra upp dessa omedvetna tankar till medvetandet, får vi möjlighet att pröva och kanske ifrågasätta dem. Detta kan leda till insikter som i sin tur kan ge kraft och motivation till förändring. 

NYFIKENHET

Med coachens nyfikna inställning - uttryckt bland annat genom kraftfulla frågor, brainstorming och perspektiv, vill vi att individen utforskar sin situation här och nu, sina egenskaper och värderingar, önskemål och mål samt sitt eget handlande och lärande med en nyfiken blick. Vederbörande kan då upptäcka nya perspektiv, utöka sina valalternativ och sin handlingsrepertoar. I coaching vill vi utforska och undra tillsammans med fokuspersonen. I funderingen ligger möjligheter till upptäckande. 

INDIVIDUELL COACHING

 

Skillnaden med att arbeta med en coach och att t.e.x samtala med en förälder, vän eller partner, handlar delvis om förhållningsättet mellan coachen och individen. Den coachande infallsvinkeln med vikt mot aktivt lyssnande, handlings och lärofokus, är ämnad att ge individen möjlighet att utforska sina egna tankar, värderingar, val och handlingar utan påverkan från någon annan. Som privatperson (mig inkluderad) är det allt för lätt att projicera egna tankar, idéer och förutfattade meningar om hur saker och ting hänger ihop. Man vill gärna ge välmenade råd och hjälp, och innan man vet ordet av det handlar det inte längre om fokuspersonens egen process för att komma till insikt, utan om någonting annant.

 

Coaching är en samarbetande, lösningsfokuserad kommunikations-process som främjar handling, lärande och utveckling. Det sker genom medvetandegörande, motivation och ansvarighet och bygger på fokuspersonens egna kunskaper, erfarenheter, värderingar och egenskaper.

Coaching bygger på en optimistisk människosyn som säger att människor har en medfödd önskan om och förmåga att utveckla sig om förhållandena är de rätta. Detta behov av att förverkliga sin förmåga och sina möjligheter kallade Maslow "självförverkligande". Inom coachingen vill vi bidra till den utvecklingsprocessen och med coachingens metodik och verktyg leda individen genom en process av reflektion, insikt, insats, ansvar, stöd, utmaning, erfarenhet och lärande. 

 

Whitmore använder en metafor som beskriver denna människosyn. Han beskriver människan som ett ekollon med potential att bli en livskraftig och fruktbar ek. För att växa och utveckla oss behöver vi människor - precis som ekollonet - emellertid olika former av näring. Han ser det som coachens uppgift att hjälpa fokuspersonen att få till stånd goda "utveklingsvillkor" så att hen kan utveckla mer av sin potential.2

 

COACHING I FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Ledarcoaching handlar om att öka medvetenheten och tryggheten, som leder till olika former av förändrat beteende. Detta tillsammans med kommunikation och organisering är svar som individer som genomgått ledarcoaching har gett på frågan om vad de har uppnått till följd av coaching.

       Exempel på resultat av coaching i företag och organisationer:

  Större medvetenhet kring:

- Mina egna värderingar

- Mina egenskaper/styrkor

- Tankar och tankesätt

- Beteende (och hur jag verkar på

   andra)

- Känslor

- Egen ledarroll

- Egna prioriteringar

- Egna önskemål och behov

Blivit bättre på att organisera den egna vardagen

Blivit bättre på att planera, delegera, förbereda och strukturera

  Bättre på att kommunicera

- Tydligare i min kommunikation

- Bättre på att lyssna

- Bättre på att ställa frågor

Blivit tryggare i mig själv och min ledarroll

- Litar mer på mina egna val

- Bjuder mer på mig själv

- Är mer medveten om inre negativa tankar om mig själv och har bytt ut dem mot konstruktiva takar

- Vågar ta mig an nya utmaningar

- Tar itu med svåra samtal (som jag tidigare undvek)

Ovanstående text är anpassad från

1. Gjerde, S. (2016). Coaching, vad-varför-hur. 2:a uppl. Studentlitteratur AB, Lund.

2.Whitmore, J.(1997). Coaching for Performance. Naperville: Nicholas Brealey Publishing. Svensk översättning (2003): Nya Coaching för bättre resultat. Jönköping: Brain Books.

Appropå coaching och ledarskap. Nedan ett citat från Leadership First:

"If serving is below you, leadership is beyond you, and as a leader, you must be willing to place the needs of others above your own. What makes you effective as a leader is not the title you hold. Instead, it’s demonstrating an unrelenting focus on helping others succeed in their collective efforts.

 

It’s never about authority or power; it’s about helping others grow, inspiring people to do something they thought they could never do, demonstrating how the impossible is possible and believing in someone when they didn’t believe in themselves. Leaders generally care about people, and they give everyone the opportunity to become the very best version of themselves. That’s what we call leadership, and that’s what real leaders do."

OM MIG
Pink Gradient

OM MIG

Ayla in crayons

  Teckningen bredvid föreställer en kritversion av min favorit romankaraktär Ayla Cro-Magnon. Den kom till en dag när min femåriga sons kritor låg framme och vi satt vid bordet och ritade; det är en avbildning på en redan befintlig bild som jag tycker så väl representerar känslan och min upplevelse av mitt bästa jag.

 

  

 

  Min egen resa till att gå från ett läge där min vardag i mångt och mycket styrdes av en begränsande, vagt definierad känsla av att jag ville något mer men inte visste hur jag skulle ta tag i alla delar som begränsade mig, till att ta steget och förverkliga min dröm, påbörjades en dag i Juni 2021.

  Det var en privat händelse som fick mig att inse att det var hög tid att stanna upp och omdefiniera vad det är jag vill göra med mitt liv! Jag tog 6 månader tjänstledigt, att tillägna min egna personliga utveckling. Under den tiden har jag lärt mig otroligt mycket om hur våra värderingar formar oss; att kartan kan vara rätt långt ifrån verkligheten; att livet och människan kan ses som ett självorganiserande system vars delar söker optimal balans och interagerar och ömsesidigt påverkar varandra. Dessa och andra insikter, vars betydelse är unik för varje individ, ledde mig in på coachningens spår.

  För mig handlar coaching om att coacha människor till att hitta sina

egna unika nycklar till ett ökat och varaktigt välbefinnande. Öppna upp för ökad reflektion, medvetenhet och nya insikter och få

en bättre självkännedom och trygghet i sig själv. Forskning visar att coaching ofta leder till ett positivt förändringsarbete och utökade färdigheter och förmågor. Helt enkelt: Första steget mot ett mer hållbart och attraktivt liv!

MIN COACHINGRESA

  Så, efter en Universitetsutbildning inom Företagsekonomi och Juridik och tio års erfarenhet av att driva upphandlingar på Volvo Cars, förstod jag att det är med människors utveckling jag vill arbeta! Jag har nyligen gått den välrenommerade utbildningen Katalyserande Coachning® steg 2 på Gothia Akademi, och är nu Diplomerad Professionell Coach.

BRUNNSBO MUSIKKLASSER, MALAYSIA, IB, UNIVERSITY OF BRIGHTON

  För den som är nyfiken kan jag från min ungdom berätta...

Jag har gått i musikklass och älskade det! Brunnsbos Musikklasser Åk 4-6. Jag minns repetitionerna, den unga killen som var två år äldre och min första ungdomskärlek. Framträdandet i Globen 1993 var fantastiskt att medverka i, vår musiklärare och körledare Kerstin Ricklund var fenomenal.

  Året jag skulle fylla 12 flyttade jag och min familj till Kuala Lumpur, Malaysia. Jag gick högstadiet där; och fick både kunskap och vänner för livet - min bästa vän Jessica kommer från Filippinerna; hon hälsade på i Sverige i Juni 2017 - efter 19 år!! Vi har hållit kontakten och facetimar fortfarande regelbundet. En av mina lärare på den Internationella Amerikanska skolan Mon´t Kiara International School är en kär vän och mentor som jag också håller kontakten med i dag. Tiden i Malaysia utspelade sig under de formativa åren och vänner och vuxna förebilder har stor påverkan än idag. Jag känner mig så priviligerad att ha fått lära känna så många fantastiska människor och att ha fått uppleva en så mångkulturell, mångfacetterad och förstklassig skola. Minnen för livet!

  1998 flyttade vi hem till Sverige igen, samma år som jag började Gymnasiet. Jag gick International Baccalaurate - IB på Hvitfeldska och tog examen 2001. Därefter flyttade jag till England och studerade Företagsekonomi och Juridik vid University of Brighton och erhöll min fil kand 2004. Efter det kompletterade jag min utbildning med kurser i Handelsrätt vid Handelshögskolan i Göteborg. Sedan påbörjades min femtonåriga yrkeskarriär, först inom produktion och logistik, och sedan Inköp på Volvo Car Corporation i Göteborg.

flowers in a jar

Akvarellen ovan är en avbildning av en redan befintlig tavla. Den här versionen är inte lika bra som originalet, men det var fantastiskt roligt att måla den. Den kom till när jag var föräldraledig med vårt andra barn våren 2021.

AKVARELLER

  Ett av mina intressen är att måla i akvarell. Solrosen och kolibrin målade jag under den 40% permitteringen 2020. Då väntade vi även vårt andra barn; jag minns att det kändes lite lustigt när jag skulle sträcka mig över bordet med stora magen och fick gå runt målningen för att nå vissa partier, men det gick bra :)

  Roddbåten och Mariefreds kyrktorn vid Mälaren var bland de första målningarna jag gjorde efter att jag gått en helgkurs i akvarellteknik. Apelsinerna kom till inte långt därefter; den målningen är dock inte helt klar. Nästa projekt får bli att färdigställa den :)

solros
vita tulpaner
apelsiner
två hägrar.jpg
röda tulpaner
pear&lime_edited.jpg
sommarbild.jpg
row boat
Grönsaker
Kyrka vid vatten
Logo w backgrounds8_edited.png
AKVARELLER
bottom of page